Dokumentai

Dokumentai

STEBĖJIMO KORTELĖ


 

ANKETA


 

UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠAS


 

SUTIKIMAS


 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PAŽYMA Dėl SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ PIRMINIO/PAKARTOTINIO ĮVERTINIMO


 

SUTIKIMAS


 

PAŽYMA DĖl SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ PIRMINIO/PAKARTOTINIO ĮVERTINIMO


 

PAŽYMA DĖL SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO


 

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO[PRIEDAI]


 

DĖL PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 “DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO


 

DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO IR PERTVARKYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO KŪRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


 

DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL BENDRŲJŲ SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS


 

DĖL MOKSLEIVIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS


 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. 259/153 “DĖL MOKSLEIVIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO


 

DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO


 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2173 “DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO” PAKEITIMO


 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1180 “DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO


 

DĖL PEDAGOGINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MODELIO


 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-897 “DĖL PEDAGOGINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MODELIO” PAKEITIMO


 

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.