Apie mus

Apie mus

Tarnybos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams.

Tarnybos veiklos uždaviniai:

  • įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti optimalią ugdymo vietą ir formą, nustatyti vaiko brandumą mokyklai;
  • stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
  • padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;
  • tenkinti asmenų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas;
  • skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą;
  • teikti tęstinio mokymosi neformaliojo švietimo paslaugas suaugusiems;
  • plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas organizuojant vaikų poilsio stovyklas.