28 ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai iš Ukmergės ir Širvintų rajonų,  vasario –balandžio mėn. dalyvauja  Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos  organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose  pagal  nacionalinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“.

Programos paskirtis – padėti pedagogams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.

Įgyvendinus teikiamos kvalifikacijos tobulinimo programos turinį pedagogai geriau supras priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, susipažins su ugdymo turinio modeliavimo, ugdomosios aplinkos kūrimo ir pritaikymo įvairių poreikių turintiems vaikams galimybėmis. Taip pat pedagogai patobulins gebėjimus parinkti ir taikyti priešmokyklinio amžiaus vaikams tinkamiausius ugdymo(si) metodus, būdus, priemones ir sistemingai atlikti vaikų pasiekimų vertinimą.

Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val. – savarankiškam darbui. Dalyviai, išklausę programą ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis teisę vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą. Programą vykdo jungtinė lektorių grupė.

Jolanta Gelūnaitė
Ukmergės ŠPT metodininkė