Kreipimosi į tarnybą tvarka:

— Būtina išankstinė registracija
— Tarnybos specialistai vertina ir konsultuoja asmenis nuo 0 iki 21 metų, gyvenančius savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomus mokyklose.
— Norint įvertinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius mokyklos Vaiko gerovės komisija (VGK) Tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

  • Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (6 priedas).
  • Gimimo liudijimas.
  • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo pažymos kopija (5 priedas).
  • Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos), piešiniai.
  • Pagal poreikį mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai.
  • Dėl pakartotinio įvertinimo Tarnyboje papildomai pateikia mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo kopiją (3 priedas).
  • Prireikus Tarnyba gali prašyti mokyklos Vaiko gerovės komisijos pateikti individualius psichologinio, pedagoginio, logopedinio vertinimo aprašymus ir korteles.