Gruodžio 29-30 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo mokymai rajono pradinių klasių mokytojams.

Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – plėtoti pradinių klasių mokytojų finansinio raštingumo ir verslumo dalykines ir didaktines kompetencijas, kurios leistų programą pabaigusiems mokytojams dirbti su finansinio raštingumo stiprinimo programa.

Mokymų metu mokytojai supažindinti su finansinio raštingumo ugdymu pradinėse klasėse ir integravimo galimybėmis, inovatyviomis ugdymo priemonėmis ir metodais integruojant finansinio raštingumo stiprinimo programas „Aš pats” , „Mano bendruomenė“, „Daugiau nei pinigai”  bei mokinių pasiekimų vertinimu. Taip pat gavo metodinę medžiagą, kuri leis pamokose ugdyti finansinį raštingumą, taikant tarpdalykinį požiūrį, siejant jį ne tik su matematikos, ekonomikos dalykų turiniu, tiesioginėmis finansinėmis žiniomis ir gebėjimais, bet labiau su socialiniu ir humanitariniu ugdymu, taip pat kritinio, kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo bendradarbiaujant, atsakomybės ir kitų svarbių vertybių ugdymu.

Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijų tobulinimo  programos „Aš pats” (1 kl.), „Mano bendruomenė” (2-3 kl.) ir „Daugiau nei pinigai” (4 kl.)  parengtos ir akredituotos „Lietuvos Junior Achievement“.