Knygų skaitymas yra puikus vaikų ugdymo būdas, kuris skatina geriau pažinti pasaulį, išmokti naujų dalykų, plėsti ir tobulinti kalbinius įgūdžius, kūrybiškumą, vaizduotę. Skaitykime kartu su vaikais ir skatinkime juos pasakoti, kurti, mokytis skaityti, žaisti, kalbėtis, draugauti. Kai suaugusieji domėsis knygomis, mėgausis skaitymu bei veikla, kylančia iš skaitytų knygų istorijų, vaikams tai bus geriausias pavyzdys ir įkvėpimas bendravimui, kalbos lavinimui.

Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinę raišką, meilę knygai, tobulinti vaikų vaizduotę, kūrybiškumą, plėsti aktyvųjį žodyną pagal skaitytą knygą sukurtomis kalbos lavinimo užduotimis.

Uždaviniai:

  1. Skaityti vaikams įvairaus žanro knygas, žadinant jų motyvaciją veiklai ir kūrybiškumui;
  2. Plėsti aktyvųjį vaikų žodyną, pateikiant kalbines užduotis ugdomojoje veikloje;
  3. Ugdyti vaikų meninę, socialinę ir pažintinę kompetencijas, naudojant knygą kaip ugdymo priemonę;
  4. Įtraukti į projektą Ukmergės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojus ir logopedus, sudarant jiems galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, idėjomis, ugdant vaikų kalbą, aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną, komunikaciją savo sukurtomis kalbos lavinimo priemonėmis.

Projekto trukmė nuo 2023 m. spalio 5 d. iki 2023 gruodžio 29 d.

Projekto dalyviai – Ukmergės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pedagogai ir logopedai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai pagal pasirinktą literatūros kūrinį/ knygą parengia kalbos ugdymo užduotis (jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikams 2-3 užduotis, vyresniojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 4-5 užduotis), jas išbando ugdomojoje veikloje. Kalbos ugdymo užduotys – skirtos įvairioms kalbos ugdymo sritims: kalbinei klausai lavinti, žodynui turtinti, gramatiniams gebėjimams tobulinti, rišliajai kalbai ugdyti. Projekto dalyvių metodinė medžiaga bus panaudota kalbos lavinimo metodinės medžiagos aplanko – virtualios knygos sukūrimui.

Projekto organizatorės – Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vilma Kavaliauskienė ir Sigita Varnienė, projekto koordinatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Dalė Jankūnienė, projekto partnerė – Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba.

                           Daugiau informacijos el. paštu: kavaliauskienvilma@gmail.com

Kviečiame dalyvauti !