Vadybinių kompetencijų stiprinimo programa siekiama padėti būsimiems vadovams pasirengti kompetencijų vertinimui, motyvuoti pedagogus rinktis ugdymo įstaigos vadovo kelią.

Programos trukmė – 2 metai, 200 akademinių valandų. Programos įgyvendinimo pradžia – 2018 m. spalio mėn., pabaiga – 2020 m. spalio mėn.

Programa susideda iš 4 modulių:

  • pirmasis modulis – bendrųjų kompetencijų ugdymas (50 ak. val.);
  • antrasis modulis – strateginis švietimo įstaigos valdymas (50 ak. val.);
  • trečiasis modulis – vadovavimas ugdymui ir mokymuisi, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (50 ak. val.);
  • ketvirtasis modulis – įstaigos struktūros, procesų ir išteklių valdymas, partnerystė ir bendradarbiavimas (50 ak. val.).

Modulio struktūra: 20 ak. val. skiriama teorinių žinių įgijimui, 20 ak. val. – praktiniam mokymuisi, 10 ak. val. – savarankiškam darbui.

Programos biudžeto sandara: savivaldybės biudžeto lėšos (45 %), mokymo lėšos (45%), asmeninės lėšos (10%). Viso apie 15 000 Eur.

Programos rengėjai: Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininkai ir konsultantai.

Programa įgyvendinama pasitelkiant išorės lektorius (šalyje akredituotas programas), vietinius lektorius (Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos akredituotas programas), vietinius konsultantus.